Regulamin sklepu

§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy „Fit.Adella”, dostępny pod adresem internetowym fitadella.pl/sklep , prowadzony jest przez osobę fizyczną.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - sprzedawca jest osobą fizyczną: Ada Jędraszek; 26-600 Radom; ul. Hallera 13/32
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.fitadella.pl/sklep
 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§3 Kontakt ze sklepem

 1. Adres pocztowy Sprzedawcy: Ada Jędraszek, 26-600 Radom; ul. Hallera 13/32
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu pocztowego i adresu e-mail podanego w niniejszym paragrafie.

§4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies

§5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu i dokonanie zakupu w Sklepie nie wymaga zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.

§6 Zasady składania zamówień

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem transakcji, a następnie kliknąć przycisk „Kup teraz”
 2. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie

§7 Oferowane metody dostawy

Dostawa zamówionych Treści cyfrowych realizowana jest w sposób elektroniczny.

§8 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia i dokonaniu przez Zamawiającego stosownej wpłaty Ceny oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia wpłaty od Zamawiającego, Sprzedawca za pośrednictwem niezwłocznie po wpłacie Ceny, jednak nie później niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny od wpłaty, automatycznie wysyła wiadomość poczty elektronicznej potwierdzającą realizację Zamówienia na adres e-mail wybrany przez Zamawiającego podczas wypełniania Formularza Zamówienia.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy Zamawiającego popełnione podczas wypełniania Formularza Zamówienia, w szczególności za wpisanie przez Zamawiającego w Formularzu Zamówienia błędnych Danych Osobowych, w tym również błędnego lub nieistniejącego adresu e-mail, za wpisanie adresu e-mail, do którego Zamawiający nie ma dostępu albo którego nie jest użytkownikiem. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wpisanie poprawnych Danych Osobowych. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje związane z niepoprawnym wypełnieniem Formularza.

§9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy, jeśli zawarta umowa dotyczy treści cyfrowych (E-book), które nie są dostarczane do konsumenta na żadnym nośniku materialnym.
 2. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że jest świadom, iż na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy dotyczących Treści cyfrowych.

§10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;